Zachodniopomorskie Froum Rad Działalności Pożytku Publicznego Łukasz Cieśliński, Magdalena Pieczyńska

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM RDPP – RELACJA

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

W dniach 10 – 11 marca odbyło się II Zachodniopomorskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. Forum RDPP to idea tworzenia płaszczyzny współpracy, wymiany doświadczeń oraz zwiększania kompetencji przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Cele te są realizowane podczas regularnych spotkań, a także pomiędzy nimi dzięki tworzeniu warunków do komunikacji między radami.

***

Rada działalności pożytku publicznego to zespół doradczy, który konsultuje i opiniuje prawo lokalne dla potrzeb jednostki samorządowej, przy której został powołany (miasta, gminy, powiatu lub województwa). Oprócz konsultowania, rada wyraża także opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na danym terenie, udziela pomocy w przypadku sporów między samorządem a organizacjami oraz opiniuje kwestie związane ze zlecaniem zadań organizacjom przez samorządy. Rada może także inicjować pewne zmiany i przedsięwzięcia np. w celu poprawy warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych na danym terenie.

W skład gminnej/powiatowej RDPP wchodzą przedstawiciele trzech grup – organizacji pozarządowych z danego terenu, organu stanowiącego samorządu oraz organu wykonawczego samorządu. Przykładowo, w Koszalinie w skład RDPP wchodzi: 8 przedstawicieli koszalińskich organizacji pozarządowych, 3 radnych Rady Miejskiej oraz 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta (Sekretarz Miasta oraz Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych).

***

W województwie zachodniopomorskim tylko 16 samorządów powołało radę działalności pożytku publicznego. Te rady, które działają, często potrzebują wzmocnienia by efektywnie spełniały swoją rolę.

Dlatego tak potrzebne jest Zachodniopomorskie Forum RDPP, które promuje rady działalności pożytku publicznego, pozwala ich członkom zdobywać wiedzę i umiejętności bardzo przydatne w dalszej pracy, a także stwarza możliwość poznania się i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych rdpp.

Forum jest organizowane w partnerstwie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracowni Pozarządowej. W II Forum wzięli udział przedstawiciele 11 rad.
.

Zachodniopomorskie Forum RDPP, Pracownia Pozarządowa

 .

Forum rozpoczęło się od bloku ćwiczeń i rozmów mających na celu stworzenie warunków do poznania się i integracji przedstawicieli rad. Zebraliśmy także oczekiwania uczestników Forum odnośnie tego wydarzenia by uwzględnić je w jego dalszym przebiegu. Na zakończenie pierwszej części, Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej zaprezentował podstawowe dane statystyczne dotyczące sytuacji rdpp w województwie zachodniopomorskim.

.
Zachodniopomorskie Forum RDPP Rady działalności pożytku publicznego

.
Po przerwie, przybliżyliśmy uczestnikom „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” – świetne, bezpłatne narzędzie dla wszystkich, którzy działają na rzecz budowy relacji samorządu i sektora pozarządowego. Przeanalizowaliśmy wszystkie obszary Modelu, z jakich rady mogą korzystać w swojej pracy.

.
 pracownia pozarządowa Monika Widocka .
Ostatnią i najdłuższą część pierwszego dnia stanowił blok warsztatowy, podczas którego zdiagnozowaliśmy bariery, na jakie napotykają członkowie rdpp w swojej działalności, a także wspólne opracowaliśmy sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

.
zachodniopomorskie Forum rad działalności pożytku publicznego
.
Zachodniopomorskie Forum RDPP Magdalena Pieczyńska.
Drugi dzień rozpoczął się 2,5 godzinnym warsztatem umiejętności miękkich przydatnych w działalności w radzie – komunikacji oraz pracy zespołowej. Warsztat prowadził Marcin Kowalski.
.
Marcin Kowalski Zachodniopomorskie Forum RDPP.
Zachodniopomorskie Forum RDPP .
Po przerwie, Magdalena Pieczyńska przedstawiła uczestnikom zbiór dobrych praktyk działań rdpp na rzecz budowy relacji samorządu i organizacji pozarządowych. Dzięki konkretnym i różnorodnym przykładom z Polski, uczestnicy mogli zainspirować się do rozwoju działań swojej rady.
.
Forum RDPP Pracownia Pozarządowa
.
Następnie, Łukasz Cieśliński zaprezentował wybrane elementy „Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego”, w tym: tworzenie planów pracy, ewaluację działań rady, współtworzenie rocznych programów współpracy samorządu z organizacjami czy wdrażanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

.
Zachodniopomorskie Forum RDPP, Łukasz Cieśliński..
Po prelekcjach, członkowie każdej z rad spotkali się w swoim gronie i wspólnie zastanowili nad największym wyzwaniem stojącym przed ich radą oraz dotychczasowym sukcesem, którym mogą zainspirować pozostałych uczestników. Wspólnie omówiliśmy możliwości przezwyciężenia barier stojących przez obecnymi na Forum radami. Uczestnicy doradzali sobie wzajemnie.

Na zakończenie, porozmawialiśmy o kontynuacji i rozwoju idei Zachodniopomorskiego Forum RDPP, dalszych potrzebach uczestników, terminie i tematach kolejnego spotkania.

***

Serdecznie dziękujemy naszemu Partnerowi – Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego za owocną współpracę i kolejne wspólne wydarzenie. Dziękujemy Magdalenie Pieczyńskiej i Marcinowi Kowalskiemu za podzielenie się z uczestnikami wiedzą podczas prowadzonych przez nich części. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w Forum RDPP.

***

Wiemy, że działania na rzecz rozwoju rad działalności pożytku publicznego w naszym województwie są niezwykle potrzebne. Cieszymy się, że kolejna cegiełka w tym procesie jest za nami! 🙂
.