RAPORT: LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY. KOSZALIN

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Czego dotyczyły badania?

 W Koszalinie przeprowadzana jest regularna ocena relacji między Miastem a lokalnym sektorem pozarządowym – stowarzyszeniami i fundacjami. W trakcie tego procesu badane są opinie: przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej, prezydentów Miasta, członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracowników Referatu Organizacji Pozarządowych Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Odbywa się także spotkanie, na którym podsumowywane są wyniki danych ankietowych oraz omawiane i oceniane są różne aspekty współpracy Miasta i organizacji.

Ocena jakości współpracy jest dokonywana w trzech płaszczyznach:

 • współpraca przy tworzeniu lokalnego prawa (I)
 • współpraca przy realizacji zadań publicznych (II)
 • współpraca przy tworzeniu infrastruktury współpracy i warunków do społecznej aktywności (III).


Najważniejsze wyniki badań za rok 2016

 

Wyniki przeprowadzonej oceny są niezwykle optymistyczne – wszystkie analizowane obszary współpracy (jest ich w sumie 12) zostały ocenione wyżej niż w pierwszym badaniu, prowadzonym trzy lata wcześniej (2013). Ogólna ocena jakości współpracy Miasta Koszalin z organizacjami w 2016r. to 2,96. Co w porównaniu z rokiem 2013 oznacza wzrost o 62% (2013: ocena  wyniosła 1,83).

Najlepiej oceniony obszar w 2016r. to: „Współtworzenie przez Miasto i organizacje strategii i programów realizacji polityk publicznych” – ocena 4,0 / 5,0. Największy wzrost w ocenie wystąpił w dwóch obszarach:

 • „Konsultowanie przez Miasto i organizacje założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć” – o 250%,
 • „Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów” – o 250%.

Oceny przypisane każdej z 3 płaszczyzn, których dotyczyło badanie, przedstawiają się następująco:

 • I płaszczyzna: ocena w 2016r. – 3,35, w 2013 – 1,67 (wzrost o 101%),
 • II płaszczyzna: ocena w 2016r. – 2,67, w 2013 – 2,17 (wzrost o 23%),
 • III płaszczyzna: ocena w 2016r. – 3,00, w 2013 – 1,83 (wzrost o 64%).

Jedyne obszary spośród 12 objętych badaniem, który nie zanotowały wzrostu przez te 3 lata to:

 • Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji o planach, zamierzeniach i kierunkach działań
 • Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.

Najbardziej widoczne zmiany w praktycznych aspektach wzajemnej współpracy od roku 2013:

 • powstają zespoły współtworzące lokalne programy, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • zwiększyła się liczba konsultacji przeprowadzanych metodami aktywnymi,
 • wdrożono liczne wydarzenia integrujące i promujące sektor pozarządowy, takie jak: Festiwal Organizacji Pozarządowych (organizowany corocznie w ramach obchodów Dni Koszalina) czy Dzień Organizacji Pozarządowych, obchodzony 7 października.

Najwyższy wzrost zadowolenia ze współpracy spośród wszystkich badanych grup, obserwujemy u przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecnie oceniają oni samorząd jako partnera wyżej aż o 0,46 pkt. niż w 2013r., co w Lokalnym Indeksie Jakości Współpracy jest znaczną różnicą.

Na zakończenie procesu oceny wystosowano rekomendacje dotyczącego dalszych kierunków rozwoju relacji samorządu i organizacji:

 • dla Gminy Miasto Koszalin to m.in.: ulepszanie procedur konkursowych, utworzenie etatu i powołanie osoby na stanowisko Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, czy też stworzenie odrębnej strona poświęconej tematyce obywatelskiej (rozbudowa istniejącej lub stworzenie nowej)
 • dla lokalnych organizacji pozarządowych rekomendacje dotyczyły m.in.: zwiększenia poziomu integracji organizacji w poszczególnych branżach oraz brania aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miejski skierowanych do organizacji.

 

Załącznik: Raport LIJW – Koszalin 2016