ZAPYTANIE OFERTOWE. SZUKAMY HOTELU!

|Bez kategorii

zapytanie – hotel szkolenia 2Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego numer 1/POWER-2.16/PP/2017 wpłynęła jedna oferta. W wyniku analizy oferty stwierdzono brak spełniania przez oferenta warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.09.2017 r. nr 3/POWER-2.16/PP/2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie ośrodki spełniające wymagania opisane w zapytaniu do złożenia swojej oferty na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0016/16-01; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pracownia Pozarządowa, ul Dworcowa 2, 75-201 Koszalin (w kopercie z podanym numerem postępowania) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl.

Termin składania ofert upływa z dniem 3 października 2017r. Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki:

zapytanie – hotel szkolenia 2

zapytanie – hotel szkolenia 2 załącznik 1

zapytanie – hotel szkolenia 2 załącznik 1

zapytanie – hotel szkolenia 2 załącznik 2

zapytanie – hotel szkolenia 2 załącznik 2