WSPÓŁPRACA WOJEWÓDZTWA Z NGO W ROKU 2017. RAPORT

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Badanie stanu współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych zostało przeprowadzone w województwie po raz pierwszy. Analizowano narzędzia współpracy stosowane w roku 2017. Skorzystano przy tym z narzędzia dedykowanego do prowadzenia tego typu badań – Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW). Realizatorem całego procesu była Pracownia Pozarządowa.

Głównym celem badania jest wzmocnienie poziomu i jakości współpracy Samorządu i organizacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych mechanizmów współpracy. We wzajemnych relacjach najistotniejsza nie jest bowiem sama liczba istniejących narzędzi, ale ich właściwy dobór w odniesieniu do rzeczywistych oczekiwań i możliwości obu stron.

W ramach badań ankietowych uzyskano 371 odpowiedzi, w tym 326 od organizacji pozarządowych z terenu województwa. Ze strony administracji w badaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa, Dyrektorzy i Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy Wieloosobowego stanowiska do spraw społecznych i organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu, Radni Sejmiku oraz członkowie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem z badań.

Współpraca Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych w 2017. Raport

Współpraca Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych w 2017. Raport – streszczenie

Udostępnij post na Facebooku: