2

O standardach mówi się bardzo dużo, często spotykamy się z nimi w rozmaitych dziedzinach naszego życia zawodowego. Standaryzacja, którą wdrażamy w naszej, pozarządowej, działalności dotyczy nie procesów technologicznych, lecz usług, działań kierowanych dla drugiego człowieka.

Standardy, które nie są obowiązującym prawem, lecz zbiorem zasad i wskazówek postępowania w określonych sytuacjach niosą wiele korzyści: powalają pozyskiwać wiedzę o danej usłudze tak aby jak najlepiej ją wykorzystywać w działaniu, umożliwiają porównywalność ofert różnych realizatorów, dają gwarancję odpowiedniej jakości realizowanych usług.

.

Jesteśmy przekonani o powyższych korzyściach, dlatego też, jako Pracownia Pozarządowa przez lata swojej działalności angażowaliśmy się w rozmaite procesy służące tworzeniu i wdrażaniu standardów. Poniżej przedstawiamy krótki opis najważniejszych z nich.

.

  1. Jako członek Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT działamy od 11 lat w Komisji Standaryzacyjnej Sieci. do jej zadań należy tworzenie, aktualizacja i dbanie o właściwe przestrzeganie standardów działań organizacji członkowskich SPLOT, które, jako ośrodki z całego kraju wspierające działalność innych organizacji pozarządowych, przywiązują szczególną wagę do właściwej jakości realizowanych usług, zapewniając ich odpowiedni standard.
  2. W ramach wdrażania zapisów Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych od 4 lat upowszechniamy i tworzymy standardy dotyczące narzędzi i form prowadzenia współpracy w lokalnych samorządach. Opis tych działań zamieściliśmy w części „Modelowa współpraca”.
  3. W latach 2014-2015 w ramach jednego z naszych przedsięwzięć, skierowanego na wzmacnianie Rad Działalności Pożytku Publicznego braliśmy udział w tworzeniu, konsultowaniu oraz wdrażaniu standardów funkcjonowania Rad na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.
  4. W 2013 roku, jako członek Sieci SPLOT zorganizowaliśmy regionalne seminarium upowszechniające wypracowane w ramach Sieci dwa standardy usług społecznych: pierwszy z nich dotyczył edukacji dzieci w szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, drugi poświęcony był organizowaniu pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe, podnoszących jakość realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej.
  5. W roku 2008 przeprowadziliśmy proces tworzenia standardu w zakresie współpracy instytucji działających w obszarze rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Koszalińskiego. Przedmiotem standardu było określenie optymalnego sposobu postępowania poszczególnych instytucji na rzecz rodzin zastępczych i powrotu dzieci do rodzin biologicznych a także wypracowanie zasad współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi.
  6. W 2005 roku z grupą koszalińskich instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej wypracowaliśmy standard dotyczący świadczenia usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w systemie TAXI-BUS.

Prowadząc działalność w sektorze pozarządowym od kilkunastu lat, widzimy w swojej pracy jak ważne jest działanie w oparciu o jednolite i przejrzyste normy i standardy. Takie standardy, które pokazują, że warto działać w oparciu o pewne wartości i zasady – przejrzystości, efektywności; które wzmacniają i dbają o jakość naszych działań; które uwzględniają potrzeby drugiego człowieka.