resize_image„Mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce” jest to strategiczny dokument wytyczający kierunki i priorytety rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.  Mapa powstawała przez kilkadziesiąt miesięcy. W pierwszym etapie jej tworzenia brały udział setki organizacji z całego kraju. Pracownia Pozarządowa inicjowała szereg działań w tym temacie na ternie województwa zachodniopomorskiego: powołaliśmy Regionalny Panel Ekspertów, zorganizowaliśmy wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Efekt prac w naszym województwie zaprezentowaliśmy podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 2014r. Powstałe w całym kraju dziesiątki stron przemyśleń, poglądów, pomysłów i postulatów przekuto na syntetyczną wizję rozwoju polskiego sektora obywatelskiego – strategiczną mapę drogową, która od 2015 roku jest wdrażana.

Działania opisane w ramach mapy można realizować zarówno indywidualnie przez jedną organizację, jak i wchodząc w koalicje z innymi – tworząc partnerstwa tematyczne. Jednym z nich jest partnerstwo działające w ramach kierunku nr 27: „Działania na rzecz tworzenia systemu wsparcia organizacji wrażliwego na ich potrzeby”, którego inicjatorem jest Pracownia Pozarządowa.
.
Tworząc partnerstwo, wyszliśmy z założenia, że siłę organizacji pozarządowych buduje sprawnie funkcjonujący system wsparcia, ten lokalny oraz ten na szczeblu ogólnopolskim, do którego należą centra organizacji pozarządowych, inkubatory, federacje, sieci, portale i rozwiązania informatyczne wspierające III sektor.

Nasze Partnerstwo ma do odegrania ważną rolę w integrowaniu środowiska organizacji wspierających, prowadzeniu działań rzeczniczych na rzecz rozwiązań sprzyjających budowie silnego sektora pozarządowego czy propagowaniu standardów działań w III sektorze. Może to robić w sposób systemowy, na szczeblu krajowym, kształtując w ten sposób wizję rozwoju systemu wsparcia w najbliższych latach.

DSC_7885

Partnerstwo nr 27 nie chce kształtować wizji rozwoju dla poszczególnych organizacji wspierających, chce natomiast stworzyć zestaw najistotniejszych na chwilę obecną propozycji działań systemowych, służących rozwojowi całego sektora takich organizacji. Po to, aby jak najlepiej mógł on dopasowywać swoje usługi do potrzeb III sektora, do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i społecznej.

Do tej pory zorganizowaliśmy 3 spotkania podmiotów tworzących Partnerstwo, w tym jedno jako ogólnopolskie seminarium (30 marca br.), w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji wspierających z całego kraju.

W najbliższych miesiącach Partnerstwo czeka wiele pracy, zarówno tej zewnętrznej – merytorycznej, związanej z wdrażaniem wypracowanych podczas seminarium rekomendacji, jak i tej wewnętrznej, obejmującej odpowiednie gospodarowanie zasobami Partnerstwa, budowanie kanałów efektywnej komunikacji czy poszukiwanie nowych członków.