Świeszyno1

Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych, przez wiele lat prowadzona trochę na wyczucie i w oparciu o niewiele istniejących przepisów, doczekała się kilka lat temu wyraźnego skoku jakościowego. W 2011 roku zaczął funkcjonować zbiór wskazówek dla efektywnej współpracy międzysektorowej, który pozwolił budować relacje w sposób systemowy i bardziej uporządkowany.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, bo o nim właśnie mowa został stworzony przez przedstawicieli obu stron – urzędników i działaczy społecznych, wykorzystując najlepiej znane i najbardziej efektywne metody prowadzenia wspólnych działań. Modelowa współpraca według Modelu to taka, która łączy w sobie rozwiązania z wszystkich trzech płaszczyzn, dając w efekcie wyważone i kompleksowe zasady pozwalające na budowanie aktywności społecznej, wzajemnego zaufania i lepszej jakości działań przy realizacji zadań publicznych.

.

Od samego początku istnienia Modelu, w Pracowni rozpoczęliśmy jego upowszechnianie wśród zachodniopomorskich samorządów, a w ośmiu z nich wdrażaliśmy jego wybrane elementy.

  1. W Gminie Będzino pracowaliśmy nad wdrożeniem zapisów płaszczyzny III Modelu (tworzenie warunków do społecznej aktywności): wspólny zespół roboczy opracował projekty 3 dokumentów: Program współpracy na rok 2015, „Program wsparcia procesu integracji organizacji z terenu gminy Będzino” oraz „Regulamin przyznawania dotacji organizacjom”.
  2. W Gminie Biały Bór wdrażaliśmy rozwiązania płaszczyzny I Modelu (współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych): opracowane zostały zasady przeprowadzania procesów konsultacji społecznych oraz wspólnie z przedstawicielami samorządu i organizacji stworzono „Program na rzecz aktywizacji seniorów w Gminie Biały Bór na lata 2015-2020”.
  3. W Gminie Cedynia, podobnie jak w Białym Borze realizowaliśmy płaszczyznę I Modelu – wspólnie z przedstawicielami lokalnych środowisk opracowaliśmy zasady prowadzenia konsultacji społecznych oraz w sposób partycypacyjny stworzyliśmy „Strategię zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020”.
  4. W Gminie Czaplinek wdrożyliśmy rozwiązania z płaszczyzny II Modelu: zaktualizowaliśmy Program współpracy Gminy z organizacjami na rok 2015 o zapisy dotyczące współpracy niefinansowej.
  5. W Gminie Gryfino to ponownie rozwiązania z płaszczyzny III Modelu: stworzyliśmy zasady dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz „Program wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino”.
  6. W Powiecie Gryfińskim pracowaliśmy nad rozwiązaniami obecnymi w płaszczyźnie II Modelu (współpraca przy realizacji zadań publicznych): pracując metoda zespołów roboczych wypracowaliśmy 2 dokumenty: „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym” oraz „Zasady publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie Powiatu Gryfińskiego”.
  7. W Gminie Miasto Koszalin tworzyliśmy nowe rozwiązania z zakresu współpracy międzysektorowej obejmujące wszystkie trzy główne płaszczyzny tematyczne Modelu: współpracę w zakresie tworzenia polityk publicznych (m.in.: aktualizacja uchwały o konsultacjach, wspólne tworzenie wieloletniego programu współpracy); współpracę przy realizacji zadań publicznych (m.in.: nowe zasady konkursów ofert, współpracy niefinansowej) oraz tworzenie warunków do społecznej aktywności (m.in.: wizyty studyjne, ustanowienie Dnia Organizacji Pozarządowych).
  8. W Powiecie Koszalińskim ponownie punktem odniesienia była płaszczyzna II Modelu; wspólnie z przedstawicielami Starostwa i organizacji pozarządowych wypracowaliśmy 3 dokumenty: „Regulamin otwartych konkursów ofert”, „Regulamin kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Koszaliński organizacjom pozarządowym” oraz „Regulamin korzystania z zasobów Powiatu Koszalińskiego przez organizacje”.

poradnik i modelW naszym przekonaniu Model współpracy to nie tylko zestaw gotowych rozwiązań dla lepszej codziennej współpracy; to również, a może przede wszystkim, pewien punkt widzenia na wzajemne relacje z uwzględnieniem najważniejszych wartości i zasad współpracy, na czele z zasadą pomocniczości, partnerstwa i suwerenności. To nie tylko efektywniej realizowane zadania publiczne ale silniejsza więź w społeczności lokalnej i większa satysfakcja z prowadzonych na jej rzecz przedsięwzięć.