W KOSZALINIE POWSTAŁA GRUPA #MYKOSZALIN - DOBROCZYNNOŚĆ/WOLONTARIAT 
Grupa ma na celu koordynację i wsparcie działań dobroczynnych realizowanych w Koszalinie podczas trwania pandemii. Poświęcona jest osobom i organizacjom, które w tym okresie chcą pomóc innym. Koordynujemy wolontariuszami i udzielamy wsparcia eksperckiego. Chcesz komuś pomóc lub już pomagasz? Dołącz do nas! Link: https://www.facebook.com/groups/916483142141517/ W ramach idei #MyKoszalin funkcjonują także inne grupy tematyczne, w których Wasze organizacje mogą otrzymać wsparcie eksperckie lub jego udzielać. Serdecznie zapraszamy: https://www.facebook.com/MyKoszalin/  
ZBIERAMY DANE O ORGANIZACJACH, KTÓRĄ CHCĄ KOORDYNOWAĆ DZIAŁANIA POMOCOWE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Urząd Marszałkowski chce wesprzeć organizacje lub osoby, które na poziomie gmin i powiatów  są w stanie przejąć koordynację i wsparcie wolontariatu  w czasie epidemii COVID-19 (tj. zbieranie wolontariuszy, rozdysponowanie działań (wszelkie jakie będą potrzebne, a wynikną z stanu epidemiologicznego).
Prosimy o informacje telefonicznie (503 807 004) lub meilowe (wspychala@gmail.com),  jeśli Wasza organizacja albo Wy osobiście chcielibyście się zająć taką koordynacją.
TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA III SEKTORA
Epidemia COVID-19 powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, które są ważnym partnerem państwa w realizacji wielu zadań publicznych. Prowadzą m.in. placówki dla bezdomnych, szkoły, domy dziennego pobytu, noclegownie. Obecnie od środowisk pozarządowych napływają sygnały, że duża część działań jest wstrzymana, w związku z czym placówki muszą zawiesić swoją działalność. Tarcza antykryzysowa ma zapewnić wsparcie dla organizacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.
Działania osłonowe obejmą:
 1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT-8
 2. Mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony   do 31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów.
 3. Zlecanie zadań publicznych Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by: a. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego b. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego, c. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.
 4. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert Wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rozwiązanie, które na wniosek Przewodniczącego Komitetu zostanie wpisane do przepisów o „tarczy antykryzysowej”, będzie analogiczne do rozwiązania przyjętego w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej.
 5. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym: a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych; b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19; c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19; d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej; e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 6.  Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.
 7. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, rozwiązania zaproponowane w „tarczy antykryzysowej” w celu łagodzenia skutków Covid-19 dla przedsiębiorców, dotyczyć będą także organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność pożytku publicznego, w takim zakresie, w jakim odpowiada to ich specyfice.
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego będzie sukcesywnie informować o dalszych szczegółach przedstawionych rozwiązań na stronie   pożytek.gov.pl  oraz za pośrednictwem strony i mediów społecznościowych Narodowego Instytutu Wolności.
.
.
POMOC PAŃSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
Najważniejsze działania pakietu antykryzysowego obejmują:
 1. Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników w podmiotach z problemami notującymi spadek obrotu (pokrycie połowy wynagrodzenia pracownika, z limitem dopłaty do max. 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.).
 2. Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty, a odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS będzie bez opłat).
 3. Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto (dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz dla osób samozatrudnionych).
 4. Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
 5. Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.).
 6. Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w wysokości ok. 600 mln zł.
 7. Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 8. Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 9. Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 10. Możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 11. Przesunięcie płatności za media.
 12. Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia.
 13. Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek, a także odroczenie płatności o rat kredytowych.
DORADCY OWES BĘDĄ POMAGAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY BĘDĄ POTRZEBOWALI WSPARCIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW.
.
.
.
Opracowanie: Wojciech Spychała, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa
.
.
.