Pracownia Pozarządowa pragnie zapewnić organizacjom pozarządowym w województwie zachodniopomorskim, w tym w Koszalinie oraz aktywnym mieszkańcom i mieszkankom trwałe wsparcie merytoryczne oraz infrastrukturalne. Chcemy stworzyć warunki umożliwiające rozwój ich działań oraz zapewnić im niezbędne środki i struktury, które umożliwią skuteczną realizację ich misji społecznej.

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT ZADANIA

Rodzaj dotacji lub nazwę programu lub funduszu:

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a

Nazwa zadania publicznego:

Pracownia Pozarządowa – liderką wspierania organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania publicznego:

wartość finansowania: 354.000 zł
całkowita wartość zadania: 354.000 zł

Krótki opis zadania publicznego:

Planowane zadanie wpisuje się w szczególny etap rozwoju Pracowni: po ponad 20 latach stopniowego nabywania doświadczeń, wzmacniania zespołu i relacji zewnętrznych jesteśmy gotowi uczynić duży kolejny krok – stworzyć nowe miejsce wsparcia aktywności społecznej, obywatelskiej i pozarządowej na skalę potrzeb środowiska i naszych możliwości.

Dzięki nowemu budynkowi, który wyremontujemy i doposażymy, możliwe będzie kompleksowe wzmocnienie środowiska społeczników i społeczniczek. Centrum organizacji, inkubator aktywności młodzieżowej, centrum wolontariatu, działania integrujące i sieciujące dla organizacji – to najważniejsze elementy systemu wsparcia. Jednocześnie z rozwojem działalności misyjnej stowarzyszenia planowany jest jego rozwój instytucjonalny: z jednej strony dzięki samemu budynkowi, jako nowej siedzibie Pracowni, z drugiej – poprzez zbudowanie stabilności finansowej i wzmocnienie procesów zarządzania strategicznego organizacji w oparciu o aktualizację strategii rozwoju.