Informujemy, że powstała możliwość otrzymania rekompensaty zakupu ogrzewania przez organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego. Jednak pod obligatoryjnym warunkiem złożenia oświadczenia do lokalnego sprzedawcy ciepła (np. w Koszalinie MEC) - wzór w załączniku.

Niestety ustawa wskazuje bardzo krótki termin złożenia tych oświadczeń, który upływa 11.10.2022 r. Niezłożenie oświadczeń spowoduje brak możliwości objęcia ich ceną z rekompensatą.

W Koszalinie szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Dokumenty w załączeniu:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r.
Wzór oświadczenia do wypełnienia

  We wrześniu w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), zakładająca wsparcie dla odbiorców ciepła. Założeniem jej jest ograniczenie wzrostu cen ciepła i ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o częściowe pokrycie kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych na zasadzie rekompensaty dla nich.

Dla podmiotów wrażliwych ustalono średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o ile złożą właściwe oświadczenie do lokalnego zakładu energetyki.

Oświadczenie składają osoby działające w imieniu i na rzecz podmiotów wrażliwych, w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia tj. od dnia wejścia w życie ustawy (20.09.2022). Podpisuje się je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór oświadczenia opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 1975) – w załączniku powyżej.

W oświadczeniu należy wskazać m.in. informacje o nazwie, siedzibie, numerze NIP, REGON, adresie e-mail i numerze telefonu, a także złożyć:

• oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie podmiotu za odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4;

• wskazanie danych służących określeniu szacunkowej ilości ciepła, które będzie zużywane,

• określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2.

Podmiotami wrażliwymi są podmioty określone w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.:

• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,

• warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

• podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

• noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), w zakresie,w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienni opiekunowie, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,

• podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności,

• podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności,

• placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• rodzinne domy pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

• spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności.